யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் 32வது பொதுப் பட்டமளிப்பு விழாவின் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுகள்

CAMPUS @01
CAMPUS @01
CAMPUS @02
CAMPUS @02
CAMPUS @03
CAMPUS @03
CAMPUS @04
CAMPUS @04
CAMPUS @05
CAMPUS @05
CAMPUS @06
CAMPUS @06
CAMPUS @07
CAMPUS @07
CAMPUS @08
CAMPUS @08
CAMPUS @09
CAMPUS @09
CAMPUS @10
CAMPUS @10
CAMPUS @11
CAMPUS @11
CAMPUS @12
CAMPUS @12
CAMPUS @13
CAMPUS @13
CAMPUS @14
CAMPUS @14
CAMPUS @15
CAMPUS @15
CAMPUS @16
CAMPUS @16
CAMPUS @17
CAMPUS @17
CAMPUS @18
CAMPUS @18
CAMPUS @19
CAMPUS @19
CAMPUS @20
CAMPUS @20
CAMPUS @21
CAMPUS @21
CAMPUS @23
CAMPUS @23
CAMPUS @24
CAMPUS @24
CAMPUS @25
CAMPUS @25
CAMPUS @26
CAMPUS @26
CAMPUS @27
CAMPUS @27
CAMPUS @29
CAMPUS @29
CAMPUS @30
CAMPUS @30
CAMPUS @31
CAMPUS @31
CAMPUS @32
CAMPUS @32
CAMPUS @33
CAMPUS @33
CAMPUS @34
CAMPUS @34
CAMPUS @36
CAMPUS @36
CAMPUS @37
CAMPUS @37
CAMPUS @38
CAMPUS @38
CAMPUS @39
CAMPUS @39
CAMPUS @40
CAMPUS @40
CAMPUS @41
CAMPUS @41
CAMPUS @42
CAMPUS @42
CAMPUS @43
CAMPUS @43
CAMPUS @45
CAMPUS @45
CAMPUS @46
CAMPUS @46
CAMPUS @47
CAMPUS @47
CAMPUS @48
CAMPUS @48
CAMPUS @49
CAMPUS @49
CAMPUS @51
CAMPUS @51
CAMPUS @52
CAMPUS @52
CAMPUS @53
CAMPUS @53
CAMPUS @54
CAMPUS @54
CAMPUS @55
CAMPUS @55
CAMPUS @56
CAMPUS @56
CAMPUS @57
CAMPUS @57
CAMPUS @58
CAMPUS @58
CAMPUS @59
CAMPUS @59
CAMPUS @60
CAMPUS @60
CAMPUS @61
CAMPUS @61
CAMPUS @62
CAMPUS @62
CAMPUS @63
CAMPUS @63
CAMPUS @64
CAMPUS @64
CAMPUS @65
CAMPUS @65
CAMPUS @66
CAMPUS @66
CAMPUS @67
CAMPUS @67
CAMPUS @68
CAMPUS @68
CAMPUS @69
CAMPUS @69
CAMPUS @70
CAMPUS @70
CAMPUS @71
CAMPUS @71
CAMPUS @72
CAMPUS @72
CAMPUS @73
CAMPUS @73
CAMPUS @74
CAMPUS @74
CAMPUS @75
CAMPUS @75
CAMPUS @76
CAMPUS @76
CAMPUS @77
CAMPUS @77
CAMPUS @78
CAMPUS @78
CAMPUS @79
CAMPUS @79
CAMPUS @80
CAMPUS @80
CAMPUS @81
CAMPUS @81
CAMPUS @82
CAMPUS @82
CAMPUS @83
CAMPUS @83
CAMPUS @84
CAMPUS @84
CAMPUS @85
CAMPUS @85
CAMPUS @86
CAMPUS @86
CAMPUS @87
CAMPUS @87
CAMPUS @88
CAMPUS @88
CAMPUS @89
CAMPUS @89